Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Statut

Statut fundacji „SZLACHETNY BOHATER”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „SZLACHETNY BOHATER”, dalej „Fundacja” ustanowiona przez Katarzynę Horyńską, dalej „Fundator”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Daniela Wojticseka, w Poznaniu dnia 16 stycznia 2015 r., repertorium A nr 225/2015, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Ministrem właściwym w sprawach fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 7.

Celem fundacji jest działalność w zakresie:

 1. rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 2. ochrony i promocji zdrowia ukierunkowanej przede wszystkim na rzecz osób, których przypadki mają charakter szczególny, dzieci przedwcześnie urodzonych, osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych,
 3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

§ 8.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. finansowanie działań mających na celu rehabilitację aktywizację zawodową i podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych,
 2. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, lekarstw, szczepionek medycznych i innych środków medycznych niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia,
 3. organizowanie i finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych ratujących zdrowie i życie, opieki pielęgniarskiej, pobytu w placówkach opiekuńczych,
 4. organizowanie i finansowanie wycieczek i zajęć pomagających w rehabilitacji dzieciom chorym, niepełnosprawnym i wcześniakom,
 5. prowadzenie działalności profilaktycznej, polegającej w szczególności na wspieraniu finansowym, organizacyjnym i intelektualnym przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,
 6. przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, w trudnej sytuacji życiowej oraz na umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także pomoc w usamodzielnianiu się,
 7. pobudzanie ofiarności wśród ludzi w Polsce oraz poza jej granicami,
 8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, placówkami opiekuńczymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie objętym celem Fundacji, o którym mowa w § 6.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. organizacji imprez publicznych i zbiórek,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji, subwencji,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 12.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13.

1. Organami Fundacji są Patron i Zarząd Fundacji.
2. Organy podejmują decyzje w formie uchwał.

§ 14.

1. Do wyłącznej kompetencji Patrona należy:
1) sprawowanie nadzoru nad realizowaniem celów Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3) zmiana Statutu Fundacji, w tym również zmiana celów Fundacji,
4) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji,
6) zatrudnianie członków Zarządu Fundacji,
7) udzielanie absolutorium Zarządowi,
8) połączenie Fundacji z inną fundacją,
9) likwidacja Fundacji.
2. Patronem jest Fundator.
3. W przypadku śmierci Patrona, kompetencje jakie mu przysługiwały, posiadają wszyscy jego spadkobiercy wspólnie. Do wykonywania tych kompetencji spadkobiercy powinni w formie pisemnej wskazać Fundacji jedną osobę.
4. Patron może zrezygnować z bycia organem Fundacji. Musi wtedy wskazać do pełnienia swojej funkcji inną osobę, której przysługiwać będą wszystkie jego kompetencje.

§ 15.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Patrona.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Patron. Powołanie następuje na czas nieokreślony, w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony - w dniu doręczenia powołania.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
5. Na Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu Fundacji.
6. Prezesa Zarządu Fundacji wskazuje Patron.
7. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnionych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Patron.
8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.
10. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie członka zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

Rozdział V
Postanowienia Końcowe

§ 16.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Patron.
4. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Patron.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści Art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Partnerzy